Skip to the content

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Hardford AB
556101-3755
Norra Svedengatan 30, 581 12 Linköping

Vi på Hardford värnar om din integritet. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Därför har vi upprättat denna integritetspolicy för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Det är Hardford AB (org.nr 556101-3755) ("Harford", "vi" eller "oss") som är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inbegripet EU:s dataskyddsförordning 2016/679 och den kompletterande dataskyddslagen (2018:218), samt de principer som framgår av denna integritetspolicy. Har du frågor, funderingar eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på följande adress:

Hardford AB
Box 1213
Norra Svedengatan 30, 581 12 Linköping
E-mail: info@hardford.se

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och var hämtas dom?

Vi samlar enbart in dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla vissa på förhand bestämda ändamål, vilka framgår av avsnittet nedan. Bl.a. samlar vi in information om dig när du önskar en

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:
• Namn, befattning, titel, språk och kontaktinformation, inklusive e-postadress, telefonnummer och postadress;
Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor: 
• Salubrins hemsida, t.ex. om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, registrerar dig och laddar ner information.
 • när du kontaktar oss via e-post eller telefon;
 • från tredje parter i form av olika adressleverantörer;
 • Via diverse aktiviteter, t.ex. mässor och events.
Särskilt om samtycke

Ibland kan vi behöva ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter, t.ex. vad gäller utskick av nyhetsbrev. I dessa fall kommer du att få information om detta och du kommer även få möjlighet att tacka ja eller nej till den aktuella personuppgiftsbehandlingen.

Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte längre önskar att erhålla nyhetsbrev från oss kan du, utöver att kontakta oss enligt det nyssnämnda, återkalla ditt samtycke genom en länk som finns i det aktuella utskicket.

Överföring av dina personuppgifter

För att Hardford ska kunna genomföra de åtaganden som vi har gentemot dig som kund eller kontaktperson för kund kan uppgifter komma att överföras till tredje parter som agerar personuppgiftsbiträden till Hardford. Dessa parter tillhandahåller bl.a. datasupport, e-post- och molnlagringstjänster och analytiska tjänster. Vi lämnar inte ut och säljer inte några personuppgifter till andra tredje parter i något syfte.

Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för att Hardford ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

I vissa fall sker den ovannämnda överföringen till länder utanför EU/EES. Dataskyddslagstiftningen i vissa av dessa länder, och som dina personuppgifter alltså kan komma att behandlas i, ger inte ett lika starkt skydd för din integritet som den som gäller i Sverige. När så är fallet kommer vi vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är vederbörligen skyddade och att de enbart behandlas i linje med denna integritetspolicy. Du kan alltid känna dig säker på att överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES kommer att vara tillåten enligt gällande dataskyddslagstiftning, eftersom Hardford säkerställer att åtminstone en av följande förutsättningar är förhanden vid varje fall av sådan överföring:

 • det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet;
 • Hardford har inhämtat ditt samtycke till överföringen;
 • det finns lagligt stöd för överföringen i tillämplig dataskyddslagstiftning;
Så skyddar vi dina uppgifter?

Vi på Hardford arbetar kontinuerligt för att i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter säkerställa en organisatorisk och teknisk säkerhetsnivå som minst uppfyller de krav som uppställs i vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.

Så länge sparas dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de ändamål som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder. Därefter raderas dem.

 • Kontaktperson för företag: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som kontaktperson för ett företag som har en affärsrelation med Hardford.
 • Kommunikation: Om du har kontakt med Hardford via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
 • Rättslig skyldighet: Hardford sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
 • Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
 • Jobbsökanden: Hardford sparar dina ansökningshandlingar, inklusive ditt CV och personliga brev, under rekryteringsprocessen samt under en period om två år därefter för att vi ska kunna försvara oss mot potentiella rättsliga anspråk.
Vilka är dina rättigheter?
 • Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Du kan således begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats.
 • Om dina personuppgifter skulle vara felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade.
 • I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
 • Du har rätt att i vissa fall kräva att Hardfords behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning. Även under tiden som kontroll sker av, om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter kan behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att när som helst återkalla eller ändra de samtycken som du lämnat till oss.
 • Du kan under vissa omständigheter få ut och få vissa personuppgifter överförda i ett elektroniskt format, i vissa fall även till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns angivna högst upp i denna integritetspolicy. För att skydda din integritet och dina personuppgifter vill vi att du identifierar dig i anslutning till vår assistans. Om du, i syfte att utöva ovannämnda rättigheter, väljer att kontakta oss via brev vill vi därför vänligen be dig skicka med en kopia av din id-handling samt se till att brevet är underskrivet. Om du istället väljer att kontakta oss via e-post ber vi dig vänligen att scanna in din id-handling tillsammans med din underskrift.

Du har vidare alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att Hardfords behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Hardfords hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna.